Algemene voorwaarden

Van: P.Kroonen Projectmanagement

KvK nr: 24488118

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de volgende betekenis gebruikt, tenzij
uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Opdrachtnemer: de gebruiker van deze algemene voorwaarden
Opdrachtgever: de wederpartij van de Opdrachtnemer
Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening

Artikel 2. Algemeen

1. Deze voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en

Opdrachtgever waarop Opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Opdrachtnemer, voor de
uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
Indien één of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven
de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

De door Opdrachtnemer gemaakte aanbiedingen zijn vrijblijvend; zij zijn 60 dagen geldig, tenzij anders aangegeven.
Opdrachtnemer is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.

2. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
De overeengekomen werkzaamheden worden naar eigen inzicht door de Opdrachtnemer verricht. De Opdrachtnemer
heeft het recht om tijdstip en tijdsduur van de werkzaamheden naar eigen inzicht vast te stellen en in te delen.

Gedurende de loop van de overeenkomst zullen de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever regelmatig, doch tenminste
één maal per 2 weken met elkaar overleggen over de stand van zaken, voortgang en alle andere zaken de opdracht

betreffende. Bijzondere omstandigheden, zoals vakantie voorbehouden.

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht bepaalde
werkzaamheden te laten verrichten door derden.

De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn
of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de

overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer te worden verstrekt.

6. Opdrachtgever machtigt Opdrachtnemer om namens haar op te treden, voor zover dit logischerwijs past in de opdracht, zoals beschreven in de opdrachtbevestiging.

7. Indien door Opdrachtnemer of door Opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of door een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

8. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst

1. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

2. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

Artikel 6. Contractsduur, uitvoeringstermijn

De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en een Opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de
overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.

Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit
nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever Opdrachtnemer derhalve schriftelijk ingebreke te stellen.

Artikel 7. Honorarium

1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.

2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijke bestede uren.

Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Opdrachtnemer, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend tarief is overeengekomen.

3. Het honorarium en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.

4. Het honorarium van Opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van derden, wordt maandelijks in rekening gebracht, tenzij een daarvan afwijkende periode is overeengekomen.

5. Indien Opdrachtnemer met de Opdrachtgever een vast honorarium of dagtarief overeenkomt, is Opdrachtnemer niettemin gerechtigd tot indexering van dit honorarium of tarief.

6. Opdrachtgever is in geval van prijsstijging gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien het honorarium of tarief wordt verhoogd binnen drie maanden na het aangaan van de overeenkomst. Na verstrijking van deze periode is Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de verhoging meer dan 10% bedraagt. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot ontbinding over te gaan indien de verhoging van het honorarium of tarief voortvloeit uit een bevoegdheid of plicht ingevolge de wet.

7. Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief schriftelijk kenbaar maken. Opdrachtnemer zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

Artikel 8. Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze, in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

2. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 30 dagen dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1,5% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 9. Intellectueel eigendom en auteursrechten

1. Onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde, behoudt Opdrachtnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die Opdrachtnemer toekomen op grond van de Auteurswet. De auteursrechten op de door Opdrachtnemer opgestelde (schriftelijke en digitale) stukken, waaronder onder meer rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen en schetsen, worden niet overgedragen aan opdrachtgever, zonder dat daar een nader schriftelijk stuk aan ten grondslag ligt.

2. Alle door Opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals in lid 1 bedoeld, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de

Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

3. Opdrachtnemer behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 10. Onderzoek en reclames

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever binnen zeven dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Opdrachtnemer. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.

2. Indien een klacht gegrond is, zal Opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor

de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.

Artikel 11. Opzegging

1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde per aangetekende brief opzeggen waarbij een opzegtermijn van tenminste één kalendermaand voorafgaand aan de gewenste datum van beëindiging van de overeenkomst in acht moet worden genomen.

2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies. Voorts is Opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties

voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder

voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan Opdrachtgever.

3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtnemer, zal Opdrachtnemer in overleg met Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever toerekenbaar zijn.

Artikel 12. Opschorting en ontbinding

1. Opschorting of ontbinding van de overeenkomst dient altijd schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld.

2. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

• Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;

• Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

1. Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever slechts aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van grove nalatigheid of opzet van de zijde van Opdrachtnemer.

2. Indien en voor zover met inachtneming van lid 1 nog van enige aansprakelijkheid sprake is, kan deze er in geen geval toe leiden dat Opdrachtnemer gehouden is een bedrag te betalen dat hoger is dan het bedrag waarvoor Opdrachtnemer zich tegen aansprakelijkheid heeft verzekerd en kan bovendien slechts sprake zijn van betaling van een bedrag dat het door de verzekeraar uit te keren bedrag niet te boven gaat. Opdrachtnemer gaat tot uitkering over, wanneer de verzekeraar tot betaling is overgegaan.

3. Onverminderd hetgeen in dit artikel is bepaald, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer te allen tijde beperkt tot het bedrag der declaraties, met dien verstande dat in geval van opdrachten met een looptijd langer dan zes maanden de aansprakelijkheid beperkt blijft tot het declaratiebedrag dat is verschuldigd over de laatste twee maanden voor beëindiging van de opdracht.

4. Voorts is Opdrachtnemer nimmer aansprakelijk voor indirecte schade waaronder begrepen, maar niet uitsluitend:

• gevolgschade, derving van inkomsten, winstderving, gemiste besparingen, schade voortvloeiend uit aanspraken van derden jegens Opdrachtgever, schade veroorzaakt door derden.

Artikel 14. Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen. Ook worden daaronder begrepen ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van Opdrachtnemer.

3. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 15. Geschillen

1. De rechter, welke bevoegd is in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer, is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft Opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 16. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Artikel 17. Wijzing en vindplaats van de voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24488118. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Schiedam, 23 maart 2010

P.Kroonen Projectmanagement

Nieuwe Maasstraat 12
3114 TJ Schiedam

T: 010 7616309 / 06 52824382
W: www.pkroonen.nl
E: kpm@caiway.net

Algemene voorwaarden

Disclaimer

Privacyverklaring

KvK: 24488118
Btw-id.: NL 001624173828
Rabobank: NL22 RABO 0103 7683 19