88823334

Voorwoord

In mijn werk als hoofd huishoudelijke dienst bij een commercieel vastgoedbeheerder kwam ik al in de jaren 90 in aanraking met diverse aspecten op het gebied van vastgoedbeheer en duurzaamheid.

Zo hield ik o.a. de meterstanden bij van de energieverbruiken van huurders van onze panden. Ik bemerkte dat “meten is weten” al zo’n 10% energiebesparing opleverde door gewoonweg inzicht te verkrijgen in wat er gebeurt.

Aan de waterverbruiken kon je zien hoe bv. een horeca- exploitant draaide. Meer klanten betekende gewoonweg meer waterverbruik en dus meer omzet. Dat was vervolgens ook weer handig om te voorspellen of je huurders hun huur wel tijdig zouden kunnen betalen.

Daarnaast had ik de informatie ook nodig om servicekostenafrekeningen te kunnen maken. Besparen op de energiekosten was in eerste instantie vooral goed voor de huurder zelf echter in de gemeenschappelijke ruimten wordt ook energie gebruikt. Die kosten moet je doorbelasten. Aan liften en centrale verwarming kun je zo 20% van het energieverbruik toebedelen. Daar was dus winst te halen en dat deed ik bv. door energieslurpende verlichting of besturingen te vervangen door energiezuinige varianten of door slimme regelingen toe te passen. Die investeringen veelal gedaan door de verhuurder kon je intern prima verkopen doordat dat de winst door de gerealiseerde besparingen naar beide partijen ging en niemand zit te wachten op hoge servicekosten.

Het is een cliché, maar als een huurder lekker draait en lage bijkomende kosten heeft dan kun je als verhuurder ook makkelijker met hem babbelen over een eventuele huurverhoging of gezamenlijke investering. Men voelt zich lekkerder in een aantrekkelijk gebouw waarbij ook de verhuurder continu de situatie voor de huurder wil verbeteren en wil innoveren in het gebouw. Kortom dingen beter en duidelijker maken. Dat voorkomt ook leegstand en je hebt vaker huurders die daardoor langlopende huurcontracten willen aangaan.

In de jaren 2001-2013 welke ik doorbracht als ambtenaar facilitaire zaken en projectmanagement bij een tweetal gemeenten, Schiedam en Rotterdam, heb ik die duurzame gedachtegang doorgezet door vanuit mijn rol als gebouwenbeheerder o.a. naast het opstellen van DJMOP's, energiemanagement, warmte-koudeopslag en groene daken te realiseren en slimme regeltechniek aan installaties toe te passen.

In 2008 werd ik gevraagd te anticiperen in een regiogemeente overleg inzake energiemanagement. Dat waren verkenningen om op het gebied van energiebesparing gezamenlijk met elkaar samen te werken en informatie uit te wisselen. Hierdoor kon van elkaar worden geleerd en de resultaten van ieders inspanningen worden gedeeld. Hieruit bleek wel hoeveel er nog gedaan kon worden.

Begin 2010 werd ik door de gemeente Vlaardingen gevraagd een studie over toepassing van zonnepanelen op te leveren. Mede dat triggerde mij mezelf als zzp’er in te schrijven. Ik vond dat ik inmiddels zoveel kennis en ervaring op dit vakgebied maar ook in het vastgoedbeheer had opgedaan dat ik dat best zelf kon verkopen. Door mezelf aan te bieden als ondernemer werd ik medio 2010 wederom door de gemeente Vlaardingen gevraagd, dit maal om hun adviseur te zijn, in een hernieuwd regiogemeenten overleg en hierin te participeren.

Door vervolgens 4x9 uur te werken bij het OBR kreeg ik bij aanvang de beschikking over 1 dag vrij voor mijn zzp activiteiten. Daarna ben ik dat gaan uitbouwen naar 2 dagen per week waarna ik uiteindelijk begin 2013 besloot ontslag te nemen als ambtenaar om volledig voor mezelf te gaan werken. Naast projecten in duurzaamheid, bied ik vastgoed-projectmanagement en facilitaire beleidsdiensten aan.

KPM is een eenmanszaak met een eerlijk en bevlogen persoon aan het roer. Een Rotterdammer met veel vastgoed- en facilitaire kennis die de mouwen opstroopt, die vasthoudt en ervoor gaat uw open dossiers nu eens echt af te ronden. Inmiddels ben ik een door partijen veelgeprezen projectmanager en spreekt de verdere inhoud van de site voor zich. Ik hoop graag met u in contact te komen.

Over Kroonen Projectmanagement (KPM)

KPM is een eenmanszaak sinds 2010, gevestigd te Schiedam en voert voor een diversiteit aan opdrachtgevers projecten uit voornamelijk in de randstad en veel voor gemeenten. Het betreft projecten op het gebied van integraal vastgoed management, duurzaam, technisch beheer en projectmanagement.

 

Peter-Kroonen-832

 

Specialiteiten:

Kroonen Projectmanagement houdt zich bezig met integraal Vastgoedmanagement, Projectmanagement, Duurzaamheid, Leegstandmanagement, Eigendomsoverdrachten, Dispositie, Sloopprojecten, Reshuffelingen, Oppervlakteontwikkeling, Energiemanagement, Technisch beheer, Facility Management, Contractmanagement, Dig. Dossiervorming, Technische inspecties, Huisvesting/ Servicekosten, Veiligheid, Asbest/Legionellabeheer en Bedrijfshulpverlening.

Offerte:

Desgewenst kan ik een offerte voor deze werkzaamheden voor u uitbrengen. Dat kan ook een maatwerk offerte zijn. Mijn offertes zijn indien van toepassing altijd voorzien van een globale projectplanning. Op al onze offertes, aanbiedingen en overeenkomsten zijn van toepassing onze algemene voorwaarden welke zijn gedeponeerd bij de KvK van Rotterdam onder nr. 24488118.

Standaard condities/voorwaarden:

De uurtarieven die ik voor mijn werkzaamheden hanteer zijn mede afhankelijk van het benodigde kennisniveau, de duur en de intensiteit van het project en bedragen v.a. € 67,50 ex. Zie ook mijn Tarievenlijst. Ik ben Vol VCA gecertificeerd!

 • Alle reiskosten woon- werkverkeer zijn in het uurtarief inbegrepen (binnen een straal van max. 45 min. van ring Rotterdam);
 • Voor zover daarvan in de offerte niet expliciet is afgeweken zijn op al onze overeenkomsten en op alle overige rechtshandelingen de algemene voorwaarden zoals neergelegd in de “Rechtsverhouding opdrachtgever, ingenieur en adviseur DNR 2011” van toepassing, welke prevaleren boven de standaard gedeponeerde algemene bepalingen;
 • Alle door de opdrachtgever verstrekte informatie valt onder geheimhoudingsplicht jegens derden en zal, voor zover daarvoor geen direct pragmatische aanleiding toe bestaat in het kader van de opdracht en zonder uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever, niet aan derden worden verstrekt;

Kwaliteit en betrouwbaarheid

Doel van KPM:

Kroonen Projectmanagement heeft zichzelf tot doel gesteld bij te dragen aan: organisatie doelstellingen, een professionele en slagvaardige organisatie, vastgoed in te zetten voor waarde creatie/herbestemming- en herontwikkelingsoplossingen, behalen van maatschappelijke doelstellingen, klantgerichtheid, partnership met partijen, een leefbare, veilige, schone stad, participeren in bijzondere en ontwikkeling-projecten, objecten in optimale conditie te brengen en voldoen aan wet- en regelgeving. Duurzaam te ontwikkelen, bouwen en beheren, vernieuwend, uitdagend en grenzen opzoeken, zelf de regie in handen nemen. Partijen in beweging krijgen. Het beste uit mensen te halen.

Ervaringen:

Kroonen Project Management

Parttime projectmanager Stichting Wennekerpand en stichting Theater aan de Schie Schiedam

Maart 2016 – Heden:

 • Het (laten) opstellen van een duurzaam meerjaren onderhouds plan en begeleiding van de implementatie ervan.
 • Uitvoering planmatig en preventief onderhoud. Adviseur PV systeem namens gebruikers. Opstellen servicekostenafrekeningen. Adviseur automatisering, brandveiligheid en foyervloer.

Certus Groep

Parttime extern adviseur Vastgoed Gemeente Capelle aan den IJssel

November 2016 – Mei 2019:

 • Eigendomsoverdrachten, huurovereenkomsten, (sloop)projecten, inspecties, servicekosten, ondersteuning technisch beheer en onderhoud.

Certus Groep

Contractadviseur Vastgoed a.i. Gemeente Capelle aan den IJssel

Maart 2015 - Augustus 2016:

 • Eigendomszaken, opstalrechten, erfdienstbaarheden, actualisatie/nieuwe huurcontracten, DVO's, gemeenschappelijke regeling, kadastrale wijzigingen.

Kroonen Project Management

Projectleider Esco en DMJOP Gemeente Schiedam

Maart 2014 – Februari 2015:

 • Mrt. 2014 Projectleider ESCo i.s.m. Gemeenten Rotterdam en Vlaardingen.
 • Mei 2014 Projectleider NEN 2767 en DMJOP's.
 • Okt 2014 Verduurzaming Stedelijk Museum en actualisatie DMJOP’s Monumenten.
 • Dec 2014 Elena subsidiëring gemeentelijke objecten.
 • April 2014 Part-time projectmedewerker ESCo Gemeente Rotterdam i.s.m. Gemeenten Schiedam en Vlaardingen.

Kroonen Project Management

Procesmanager Vastgoed Gemeente Schiedam

Juni 2012 – Februari 2014:

 • Uitvoering verbeterplan vastgoed: portefeuilleoptimalisatie en het doen van voorstellen daarvoor, het vervreemden van overbodig vastgoed, doelgroepenanalyse, kernportefeuillebepaling, kostprijsdekkende huur, faciliteren van de (concern)huisvesting, meerjarenhuisvestingsplannen, het organiseren van assetmanagement en het technisch beheer, doorgroeien naar contractmanagement, kwaliteitscontrole, verduurzaming van het vastgoed, waarde creatie, basis op orde en voldoen aan wet-regelgeving.

Kroonen Project Management

Adviseur Duurzaamheid Gemeente Vlaardingen

Oktober 2010 - December 2012:

 • Ingehuurd door Gemeente Vlaardingen als part-time adviseur ten behoeve van het stadsregioproject 12 regiogemeenten "energiemonitoring gemeentelijke gebouwen" i.s.m. DCMR en Stadsregio Rotterdam.

Voor een greep uit mijn uitgevoerde projecten waarbij is gepubliceerd en waarbij men een referentie heeft afgegeven wil ik u verwijzen naar mijn portfolio elders op de site.

P.Kroonen Projectmanagement

Nieuwe Maasstraat 12
3114 TJ Schiedam

T: 010 7616309 / 06 52824382
W: www.pkroonen.nl
E: kpm@caiway.net

Algemene voorwaarden

Disclaimer

Privacyverklaring

KvK: 24488118
Btw-id.: NL 001624173828
Rabobank: NL22 RABO 0103 7683 19