Over Kroonen Projectmanagement (KPM)

 
“Iedereen noemt zichzelf tegenwoordig adviseur. Door jarenlange opgedane kennis en ervaring kan ik dat inmiddels ook, echter het gaat er eigenlijk eerder om dat uw projecten adequaat, binnen budget en tijdig worden uitgevoerd. Daarom bied ik mezelf liever aan als een expert in het managen van projecten.“

 

KPM is een eenmanszaak gevestigd te Schiedam en voert voor een diversiteit aan opdrachtgevers projecten uit voornamelijk in de randstad en veel voor gemeenten. Het betreft projecten op het gebied van integraal vastgoed management, duurzaam, technisch beheer en projectmanagement.

De uurtarieven die ik hanteer zijn mede afhankelijk van het benodigde kennisniveau, de duur en de intensiteit van het project en bedragen v.a. € 67,50 ex. Ik ben VOL VCA gecertificeerd!

Indien gewenst kunnen wij een offerte voor deze werkzaamheden voor u uitbrengen. Dat kan ook een maatwerk offerte zijn. Onze offertes zijn altijd voorzien van een globale projectplanning. Op al onze offertes, aanbiedingen en overeenkomsten zijn van toepassing onze algemene voorwaarden welke zijn gedeponeerd bij de KvK van Rotterdam onder nr. 24488118.

Standaard condities/voorwaarden:

 • Alle reiskosten woon- werkverkeer zijn in het uurtarief inbegrepen;
 • Voor zover daarvan in de offerte niet expliciet is afgeweken zijn op al onze overeenkomsten en op alle overige rechtshandelingen de algemene voorwaarden zoals neergelegd in de “Rechtsverhouding opdrachtgever, ingenieur en adviseur DNR 2005” van toepassing;
 • Alle door de opdrachtgever verstrekte informatie valt onder geheimhoudingplicht jegens derden en zal, voor zover daarvoor geen direct pragmatische aanleiding toe bestaat in het kader van de opdracht en zonder uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever, niet aan derden worden verstrekt;

Doel:

Kroonen Projectmanagement heeft zichzelf tot doel gesteld bij te dragen aan: organisatie doelstellingen, een professionele en slagvaardige organisatie, vastgoed in te zetten voor waarde creatie/herbestemming- en herontwikkelingsoplossingen, behalen van maatschappelijke doelstellingen, klantgerichtheid, partnership met partijen, een leefbare, veilige, schone stad, participeren in bijzondere en ontwikkeling-projecten, objecten in optimale conditie te brengen en voldoen aan wet- en regelgeving. Duurzaam te ontwikkelen, bouwen en beheren, vernieuwend, uitdagend en grenzen opzoeken, zelf de regie in handen nemen. Partijen in beweging krijgen. Het beste uit mensen halen.

Specialiteiten:

Kroonen Projectmanagement houdt zich bezig met duurzaam ontwikkelen, bouwen en beheren, Vastgoedmanagement, Leegstandmanagement, Propertymanagement, Oppervlakteontwikkeling, Energiemanagement, Technisch beheer, Facility Management, Contractmanagement,

Dig. Dossiervorming, Technische inspecties, FABZ's (fundering, asbest, bodem, zwam) onderzoeken, Huisvesting/ Servicekosten, Veiligheid, Legionella, Bedrijfshulpverlening.

Ervaringen:


Ervaringen:

Kroonen Project Management

Parttime projectmanager Stichting Wennekerpand en stichting Theater aan de Schie Schiedam

Maart 2016 – Heden:

 • Het (laten) opstellen van een duurzaam meerjaren onderhouds plan en begeleiding van de implementatie ervan.
 • Uitvoering planmatig en preventief onderhoud. Adviseur PV systeem namens gebruikers. Opstellen servicekostenafrekening. Adviseur automatisering, brandveiligheid en foyervloer.

Certus Groep
Parttime extern adviseur Vastgoed Gemeente Capelle aan den IJssel

November 2016 – Heden:

 • Eigendomsoverdrachten, huurovereenkomsten, projecten, ondersteuning technisch beheer en onderhoud.

Certus Groep
Contractadviseur Vastgoed a.i. Gemeente Capelle aan den IJssel

Maart 2015 - Augustus 2016:

 • Eigendomszaken, opstalrechten, erfdienstbaarheden, actualisatie/nieuwe huurcontracten, DVO's, gemeenschappelijke regeling, kadastrale wijzigingen.

Kroonen Project Management
Projectleider Esco en DMJOP Gemeente Schiedam

Maart 2014 – Februari 2015:

 • Mrt. 2014 Projectleider ESCo i.s.m. Gemeenten Rotterdam en Vlaardingen.
 • Mei 2014 Projectleider NEN 2767 en DMJOP's.
 • Okt 2014 Verduurzaming Stedelijk Museum en actualisatie DMJOP’s Monumenten.
 • Dec 2014 Elena subsidiëring gemeentelijke objecten.
 • April 2014 Part-time projectmedewerker ESCo Gemeente Rotterdam i.s.m. Gemeenten Schiedam en Vlaardingen.

Kroonen Project Management
Procesmanager Vastgoed Gemeente Schiedam

Juni 2012 – Februari 2014:

 • Uitvoering verbeterplan vastgoed: portefeuilleoptimalisatie en het doen van voorstellen daarvoor, het vervreemden van overbodig vastgoed, doelgroepenanalyse, kernportefeuillebepaling, kostprijsdekkende huur, faciliteren van de (concern)huisvesting, meerjarenhuisvestingsplannen, het organiseren van assetmanagement en het technisch beheer, doorgroeien naar contractmanagement, kwaliteitscontrole, verduurzaming van het vastgoed, waarde creatie, basis op orde en voldoen aan wet-regelgeving.

Kroonen Project Management
Adviseur Duurzaamheid Gemeente Vlaardingen

Oktober 2010 - December 2012:

 • Ingehuurd door Gemeente Vlaardingen als part-time adviseur ten behoeve van het stadsregioproject 12 regiogemeenten "energiemonitoring gemeentelijke gebouwen" i.s.m. DCMR en Stadsregio Rotterdam.


Voor een greep uit mijn uitgevoerde projecten waarbij is gepubliceerd en waarbij men een referentie heeft afgegeven wil ik u verwijzen naar mijn portfolio elders op de site.

Foto Peter-Kroonen

P.Kroonen Projectmanagement

Nieuwe Maasstraat 12
3114 TJ Schiedam

T: 010 7616309 / 06 52824382
W: www.pkroonen.nl
E: kpm@caiway.net

Algemene voorwaarden

Disclaimer

Privacyverklaring

KvK: 24488118
BTW-nr.: NL134006422.B02
Rabobank: NL22 RABO 0103 7683 19