PRIVACYVERKLARING

Kroonen Projectmanagement (KPM)
Nieuwe Maasstraat 12
3114 TJ Schiedam
www.pkroonen.nl
kpm@caiway.net

KvK nr. 24488118

1. BEDRIJFS-PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

1) KPM neemt uw privacy serieus. Wij verwerken bedrijfs-persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze website, van onze diensten en ook omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

2) Wij doen heel erg ons best om de gegevens die u aan ons hebt verstrekt op een zorgvuldige manier te verwerken. Deze privacyverklaring geeft u een helder overzicht van welke bedrijfs-persoonsgegevens wij verwerken, hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan en geeft ook zo duidelijk mogelijk aan waarom wij deze verzamelen.

3) In de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is KPM in deze een zo genaamde: verantwoordelijke.

2. EEN OVERZICHT VAN DE BEDRIJFS-PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Mondeling, via e-mail, telefonisch, schriftelijk en via u als websitebezoeker

1) Naam

2) E-mail

3) Telefoon

4) Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bij het contact

5) Locatiegegevens

3. WAAROM EN HOELANG WE GEGEVENS NODIG HEBBEN

KPM verwerkt uw bedrijfs-persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

1) U te kunnen e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

2) U een offerte toe te kunnen sturen, wanneer u hierom heeft gevraagd;

3) U desgevraagd informatie toe te sturen naar aanleiding van het contactformulier

Hoelang we gegevens bewaren

KPM zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Bij beëindiging van de onderlinge relatie zal uw dossier worden gesloten en gegevens worden vernietigd met inachtneming van de wettelijke bepalingen en het gestelde in de archiefwet. Wenst u informatie over onze bewaartermijnen in uw specifieke geval neem dan contact op via: kpm@caiway.net.

4. VERWERKINGEN DOOR DERDEN

Uw gegevens die wij (op deze website) van u verwerken worden niet door derden verwerkt of zonder uw nadrukkelijke toestemming aan hen worden toegezonden.

5. GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Uw rechten

1) U heeft het recht om:

a. uw persoonsgegevens in te zien;

b. een verzoek tot correctie van gegevens in te dienen;

c. een verzoek te doen minder gegevens door ons te laten verwerken;

d. verwijdering van uw gegevens aan te vragen;

e. uw gegevens te laten overdragen aan iemand anders en,

f. een klacht in te dienen zoals verder is beschreven in artikel 7.

2) Mocht u vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking van KPM hebben, stuur dan een verzoek naar kpm@caiway.net

3) KPM wil er zeker van zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan. Daarom vragen wij u vriendelijk om, tezamen met uw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering, een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy verzoekt KPM u om in deze kopie uw pasfoto, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. KPM zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

6. BEVEILIGING VAN COMMUNICATIE DOOR SSL - ENCRYPTIE

SSL

Om u als website bezoeker te beschermen gebruikt KPM veilige coderingstechnologieën. Met SSL (Secure Socket Layer) worden uw persoonlijke gegevens versleuteld (voor derden niet zichtbaar) op onze site gebruikt. Zo kunt u er zeker van zijn dat uw gegevens alleen voor u en onze server zichtbaar zullen zijn.

Hoe herkent u de beveiliging?

Bij alle onderdelen van onze site waar uw gegevens gebruikt worden, zoals bij het invullen van het contactformulier, gebruiken wij SSL-encryptie. U kunt dit zelf controleren en herkennen. Wanneer u op een versleuteld gedeelte van onze site bent, ziet u een slotsymbool rechtsonder of linksboven in uw browser verschijnen. Daarnaast verandert ook de URL van http:// in https:// wat ook aangeeft dat de pagina beveiligd is.

Websites van derden

Op een aantal pagina’s van de website kan men doorklikken naar websites van derden. Zij hanteren mogelijk een afwijkende privacy beleid. KPM is hiervoor niet verantwoordelijk en aanvaardt daarvoor derhalve geen enkele aansprakelijkheid.

7. KLACHTRECHT

Interne behandeling

Wanneer u klachten heeft over de wijze van verwerking van (persoons)gegevens dan helpt KPM u graag om deze in onderling overleg uit de wereld te helpen. Richt uw klacht voor behandeling in eerste instantie tot kpm@caiway.net

Autoriteit Persoonsgegevens

Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening

Gegevensbescherming heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit

Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt

hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie over

uw klachtrecht vindt u op de website van Autoriteit via:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/

 

8. BEVEILIGING EN VERSIE

Wij nemen het echt serieus

KPM neemt de bescherming van uw gegevens erg serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met ons op via kpm@caiway.net

Versie

De huidige versie is 1 november 2018

9. VRAGEN

Contactpersoon

KPM heeft Peter Kroonen aangesteld als verantwoordelijke op het gebied van de AVG. Heeft u opmerkingen naar aanleiding van deze privacyverklaring of heeft u algemene vragen omtrent de AVG, dan kunt u contact opnemen via kpm@caiway.net.

P.Kroonen Projectmanagement

Nieuwe Maasstraat 12
3114 TJ Schiedam

T: 010 7616309 / 06 52824382
W: www.pkroonen.nl
E: kpm@caiway.net

Algemene voorwaarden

Disclaimer

Privacyverklaring

KvK: 24488118
Btw-id.: NL 001624173828
Rabobank: NL22 RABO 0103 7683 19